Klauzula informacyjna dla monitoringu na zewnątrz pojazdu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@wpk.biz.pl, tel. (54) 4123861.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w formie monitoringu wizyjnego w związku z wykonywaniem zadania wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów w celu zapewnienia ochrony osób i mienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b oraz lit. f RODO.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty publiczne oraz instytucje na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Odbiorcami danych są również podmioty odpowiadające za serwis urządzeń i oprogramowania związanego z monitoringiem wizyjnym.
  5. Pani/Pana dane osobowe poddawane będą automatycznej anonimizacji i przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 35 dni od momentu utrwalenia obrazu.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Skip to content