Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne

sp. z o.o. we Włocławku

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

O Firmie

Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku to spółka, która została zawiązana w dniu 17 listopada 2017 r., a w dniu 22 listopada 2017 r. została zarejestrowana  w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem  KRS 0000704759.

Spółka podjęła działalność usługową jako komunalne przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, pracujące na zasadach kodeksu handlowego i funkcjonujące w gospodarce rynkowej.

Założycielami i wspólnikami tej spółki są: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku  (dalej PGK „Saniko” Sp. z o.o.) oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku.

Wysokość kapitału zakładowego wniesionego przez „Saniko” Sp. z o.o. to kwota 255.000,00 złotych, zaś wysokość kapitału zakładowego wniesionego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. to kwota 245.000,00 złotych.

 

Poznaj szczegóły

Niezbędne informacje dotyczące Spółki

STATUS PRAWNY

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podstawa działania – Umowa Spółki z dnia 14 listopada 2017r., akt notarialny Rep. A Nr. 13117/2017 

Spółka została wpisana do KRS prowadzonego przez sąd rejonowy w Toruniu pod nr: 0000704759

NIP: 888-313-23-12
Regon: 368755325

ZARZĄD

Sylwia Wojciechowska – Prezes Zarządu

Do kompetencji Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy związane z ekonomiczno-technicznym
i kadrowym utrzymaniem przedsiębiorstwa, świadczenie odpłatne usług określonych w statucie oraz reprezentowanie Spółki na zewnątrz.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

RADA NADZORCZA

Andrzej Korniluk – przewodniczący

Przemysław Ziemecki – zastępca przewodniczącego

Patryk Stefanowski – członek

Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Rada Nadzorcza zobowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: badanie sprawozdań zarządu z działalności gospodarczej i finansowej, rozpatrywanie wniosków co do podziału zysku lub pokrycia strat, badanie zgodności zapisów rachunkowych z dokumentami i stanem faktycznym, powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki, zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego oraz regulaminu Zarządu, kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu Spółki oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego sprawozdania pisemnego z wyników badań.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

PKD.38.11.Z – zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

51% udziałów należy do PGK „Saniko” Sp. z o.o.

49% udziałów należy do MPEC Sp. z o.o.

REPREZENTACJA SPÓŁKI

Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu spółki upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo.

Pozostałe informacje można znaleźć w naszym Biuletynie Informacji Publicznej

Nasza misja

W jakim celu powstała nasza Spółka?

Głównym celem Spółki jest wykonywanie zadań Gminy Miasto Włocławek, w tym zadań użyteczności publicznej, dotyczącej odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta, polegających na ciągłym i nieprzerwanym zaspokajaniu ich potrzeb.

Harmonogram odbioru odpadów

Skorzystaj z wyszukiwarki harmonogramu wywozów nieczystości stałych i dowiedz się kiedy nastąpi odbiór śmieci z Twojej posesji

Kontakt

tel: +48 54 412 38 98
fax: +48 54 412 16 51

ul. Komunalna 4
87-800 Włocławek

Formularz

RODO

5 + 14 =

Skip to content